آموزش رقص + آموزش حرکات موزون + آموزش حرکات هماهنگ

Ava Dance Academy

تصاویر مدرک تعدادی از هنرجوهای آکادمی حرکات موزون آوا

و گواهینامه پایان دوره دیگر هنرجویان آکادمی حرکات موزون آوا

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

کلاس رقص + کلاس حرکات موزون + کلاس حرکات هماهنگ